Informace o klubu

 

Sportovní klub Březnice byl založen v únoru roku 2003. Jeho činnost spočívá v kulturním a sportovním vyžití občanů Březnice a okolí. SK pořádá pravidelně taneční zábavy (srdíčkovou), a turnaj v šipkách.

 

Díky podpoře Obecního úřadu Březnice a nadšených lidí ve vedení klubu došlo k výstavbě nového hřiště a dále k obnovení fotbalové činnosti. Dne 14.10.2003 byl zaregistrován na Českomoravském fotbalovém svazu.

 

 

Členství

Členství v klubu je dobrovolné za podmínek dodržování závazků a stanov a je nepřevoditelné ani nemůže být předmětem daru nebo dědění. Členem může být osoba mravně bezúhonná, starší 15 let a mající české občanství. Děti do 15 let se mohou zúčastnit činnosti na základě písemného souhlasu rodičů nebo jejich zákonodárných zástupců. Platí příspěvek, klubem určený a po dovršení 15 let se stávají členy klubu.
 
 • Přihlášku za člena podává zájemce písemně těmito údaji:
  • určení volby typu členství
  • jméno, příjmení, datum a místo narození
  • rodné číslo a číslo občanského průkazu
  • trvalé bydliště, národní a státní příslušnost
  • prohlášení žadatele, že souhlasí s dodržováním stanov SK
  • datum žádosti a vlastní podpis, u dětí souhlas rodičů
   
 • Přihlášku projedná klub na své schůzi a předloží na nejbližším zasedání správní rady ke schválení. Výbor klubu nemůže po správní radě měnit její rozhodnutí.
 • Přijatému členu je vystavena karta člena klubu. Tento má právo nahlédnout do směrnic klubu. Členské příspěvky je povinen zaplatit v požadovaném termínu.
 

Členství v klubu zaniká:

 • vystoupením člena na základě písemného prohlášení
 • vyškrtnutím člena pro neplacení členských příspěvků v termínu ani po náhradní lhůtě, kterou rada určí
 • vyloučením člena pro zvlášť hrubou nekázeň, porušení stanov, znevážení jména klubu, zneužití peněz a z důvodů, pro který byl člen pravomocně odsouzen
 • úmrtím člena a jeho prohlášením za mrtvého
 • rozpuštěním klubu

 

Práva členů

Každý člen má právo:  
 • účastnit se sportovní a společenské činnosti klubu
 • účastnit se valné hromady, je-li starší 15 let
 • uplatňovat své návrhy, názory i kritiku související s poměry v klubu
 • vyžadovat zprávy o činnosti klubu, jeho orgánů a o stavu hospodaření s majetkem
 • využívat výhod klubu a být volen 
 • přispívající členové mají právo volby jednoho zástupce do kontrolního orgánu klubu
 

Stanovy

Sportovní klub Březnice má postavení právnické osoby charakteru občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů na území České republiky i mimo ni. Klub podléhá výlučně svým stanovám a právnímu řádu České republiky.
 
 • Posláním Sportovního klubu je všestranně podporovat rozvoj tělesné výchovy, sportu v místě tohoto klubu a vytvářet podmínky pro činnost oddílu.   
 • Sportovní klub je dobrovolnou, politicky nezávislou organizací, otevřenou i pro další organizace, které chtějí v rámci SK podílet na tomto poslaní. Svoji činnost vyvíjí na demokratických zásadách.
 • Hájí zájmy oddílu jako svých základních článků, spolupracuje se státními orgány v místě, jakož i s jinými organizacemi.
 • Podílí se na vytváření ekonomické a materiální základny pro činnost oddílu.
 • SK pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců, dbá o praktické zásady demokracie klubového života a žádá fair play.
 • Klub přihlašuje své členy k účasti na sportovních soutěžích, turnajích, také je z takové soutěže odvolává. Pořádá vlastní společenské a kulturní akce za účelem popularizace svého sportu a klubu na veřejnosti.
 • Klub buduje, provozuje a udržuje svá zařízení za účelem vytváření dostupných materiálních i technických podmínek zabezpečujích hlavní poslání klubu.
 • Klub získává podpory a dary od fyzických i právních osob, jakož i dotace od svazových a státních orgánů, také z rozpočtu obce. Obstarává svoje příjmy pro účely krytí nákladů spojených se sportovním provozem klubu formou sponzoringu, reklamy.